گرفتن محدودیت های مشخص شده برای خرد کردن کل قیمت

محدودیت های مشخص شده برای خرد کردن کل مقدمه

محدودیت های مشخص شده برای خرد کردن کل