گرفتن استخراج سطحی اقتصادی تنها زمانی انجام می شود که درز ذغال سنگ نسبتاً مناسب باشد قیمت

استخراج سطحی اقتصادی تنها زمانی انجام می شود که درز ذغال سنگ نسبتاً مناسب باشد مقدمه

استخراج سطحی اقتصادی تنها زمانی انجام می شود که درز ذغال سنگ نسبتاً مناسب باشد